Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny internetowej lillahome.pl, a także warunki i zasady świadczenia przez  LILLA HOME MAŁGORZATA WOJDAL za pomocą w/w witryny internetowej usług drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter stanowiącej umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

§1 Definicje

Usługodawca -  Małgorzata Wojdal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LILLA HOME MAŁGORZATA WOJDAL adres: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276; posługująca się NIP: 7262207697 oraz  REGON: 473298208 ; adres strony internetowej: https://lillahome.pl; adres mailowy: m.wojdal@lillahome.pl

Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi.

Konsument - oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającego u Usługodawcy z usług określonych niniejszym Regulaminem niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Witryna internetowa - oznacza zbiór połączonych ze sobą stron internetowych zawierających dokumenty tekstowe, multimedialne i interaktywne, które są dostępne publicznie przez sieć Internet, składająca się z obrazów, multimediów oraz innych zasobów i wyświetlane w przeglądarce internetowej pod adresem: https://lillahome.pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z Usługi.

Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U. z 2013 r., poz 1422) przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w postaci udostępniania i zamieszczania na stronach internetowych informacji, w tym informacji handlowych i za pomocą newsletter, a także tekstów i artykułów oraz umożliwienie korzystania z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy – oznacza wniosek zamieszczony na stronie internetowej z odpowiednimi polami do wypełnienia przez Użytkownika, umożliwiający przesłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy, celem uzyskania m.in. informacji 
o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.

Formularz zapisu do Newslettera – oznacza wniosek zamieszczony na stronie internetowej, który daje możliwość Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci newslettera.

Newsletter – oznacza biuletyn informacyjny w formie elektronicznej (treść cyfrowa) rozsyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej za uprzednią zgodą Użytkownika na wskazany adres e-mail zawierający informacje o nowościach, w tym o produktach, usługach, publikowanych materiałach.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

§2 Zasady korzystania z witryny internetowej

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, przy uwzględnieniu minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w § 3 poniżej.
 2. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 1 powyżej nie wiążą Użytkownika.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin również każdorazowo przy formularzu zapisu do newslettera.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług, w tym usługi newsletter.
 6. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych 
  w urządzeniach końcowych Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownika może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze  stron internetowych.  Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików "cookies" na urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Użytkownika.
 7. Użytkownik korzysta z witryny internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie zawartych w witrynie stron internetowych, w tym w od ingerowania w zasoby i funkcje tych stron (zawartość i elementy techniczne).
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika stron internetowych Usługodawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części zdjęć, filmów, grafik, bannerów oraz wszelkich tekstów zamieszczonych w witrynie internetowej https://lillahome.pl bez zgody Usługodawcy.
 10. Korzystanie przez Użytkowania z witryny internetowej w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę nie wymaga rejestracji.
 11. Wszelkie dane oraz informacje publikowane na witrynie internetowej mają charakter   wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 12. Za pośrednictwem witryny internetowej nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług, czy też umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Usługi niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Microsoft Egde (wersja 117 lub nowsza), Google Chrome (wersja 10 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza), Safari (z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px). 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§4 Zawartość witryny internetowej

1.    Witryna internetowa  składająca się z połączonych ze sobą stron internetowych przedstawia informacje na temat usług świadczonych przez Usługodawcę, a polegających m.in. na: pomocy w zakresie aranżacji wnętrz,  przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu (home staging) oraz prezentowaniu tak przygotowanych mieszkań na sprzedaż, a także publikowaniu treści i informacji z zakresu projektowania wnętrz.
2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być udostępniane Użytkownikowi za jego uprzednią zgodą przez przesyłanie w formie Newslettera na wskazany adres poczty elektronicznej.
3.    Za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie Formularza kontaktowego z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i tematu wiadomości, a który następie wysyła do Usługodawcy po wcześniejszym zaznaczeniu, że wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych, oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności. Użycie przycisku: "Wyślij" stanowi złożenie oświadczenia w powyższym zakresie.

§5 Zasady świadczenia usługi Newsletter

1.    Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę w zamian za dostarczenie przez Użytkownika danych co najmniej w postaci: adresu e-mail – co oznacza  zawarcie umowy 
o dostarczenie treści cyfrowych (materiałów, o których mowa w § 4 ust. 1), za które Użytkownik nie ponosi opłaty, ale w zamian dostarcza adres e-mail (który może zawierać dane osobowe).
2.    W celu aktywacji usługi Newsletter, Użytkownik wypełnia formularz zapisu do newslettera dostępny na stronie internetowej, tj. podaje w nim adres e- mail 
i potwierdza chęć zapisu na listę subskrybentów przez kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
3.    Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość  z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wiadomość została wysłana omyłkowo lub też następuje rezygnacja z potwierdzenia zapisu do usługi newsletter. 
4.    Brak dokonania przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 2 i ust. 3  oznacza, że usługa newsletter nie będzie mogła być świadczona. 
5.    Potwierdzenie dokonania zapisu, o którym mowa w ust. 3 oznacza zawarcie umowy  pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o dostarczenie treści cyfrowych. 
6.    Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7.    Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny  zrezygnować z usługi newsletter, o której mowa w ust. 1 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia (przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczona jest poniżej) na adres e-mail:  biuro@lillahome.pl
8.     Rezygnacja z usługi skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newsletter.
9.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących świadczenia usługi newsletter. Reklamację składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@lillahome.pl i jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, identyfikację czego dotyczy reklamacja (jakiej usługi), daty wystąpienia nieprawidłowości, przyczyn jej złożenia oraz żądania związane z reklamacją. 
10.    Usługodawca wyraża zgodę aby spory z Konsumentami były rozwiązywanie na drodze pozasądowej.
11.    W celu rozwiązania sporu na drodze pozasądowej zaleca się Konsumentowi skontaktowanie się z powiatowym (miejskim rzecznikiem konsumentów), organizacją społeczną, która w zakresie swoich zadań statutowych zajmuje się ochroną konsumentów, lub skorzystania z platformy ODR pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
Informacje o rozwiązywaniu sporów konsumenckich na drodze pozasądowej dostępne są również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
12.    Dokładna instrukcja do skorzystania z platformy ODR znajduje się również na stornie pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html

§6 Dane osobowe

1.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w polityce prywatności dostępnej tutaj.
2.    Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach korzystania ze stron internetowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w niniejszym Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§7 Reklamacje

1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących wykonanych usług dotyczących funkcjonalności zawartych w witrynie internetowej.
2.    Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika składającego reklamację, identyfikację czego dotyczy reklamacja, daty wystąpienia nieprawidłowości, przyczyn jej złożenia oraz żądania związane z reklamacją. Brak podania tych danych może utrudnić rozpatrzenie reklamacji.
3.    Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia ich przesłania na adres e-mail: m.wojdal@lillahome.pl

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.    Usługodawca wyraża zgodę aby ewentualne spory z Konsumentami były rozwiązywanie na drodze pozasądowej.
2.    W powyższym zakresie, odpowiednie zastosowanie mają regulacje opisane w § 5 ust. 9-12 powyżej.

§9 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.2020.344) oraz Kodeksu cywilnego.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności 
w przypadku poprawienia jego treści, czy zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
3.    O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje publikując jego treść na stronie internetowej https://lillahome.pl/ oraz za pośrednictwem Newslettera.
4.    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Newsletter 


Adresat (Usługodawca): Małgorzata Wojdal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  LILLA HOME MAŁGORZATA WOJDAL adres: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276, NIP: 7262207697 adres mailowy: m.wojdal@lillahome.pl 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usługi Newsletter

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
adres e-mail: ……………….